Vážení zákazníci.

Z dôvodu zvýšeného dopytu môže dôjsť k menším zdržaniam pri expedícii objednávok. Robíme maximum, aby tieto zdržania boli čo najkratšie. Ďakujeme za vašu trpezlivosť a pochopenie.

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov

(ďalej len "Zásady")

 1. Nariadenie (EÚ) 2016/679 (GDPR) predstavuje právny rámec ochrany osobných údajov platný na celom území EÚ, ktorý háji práva jej občanov pred neoprávneným zaobchádzaním s ich dátami a osobnými údajmi. GDPR preberá všetky doterajšie zásady ochrany a spracovania údajov, na ktorých únijný systém ochrany osobných údajov stojí a potvrdzuje, že ochrana cestuje cez hranice súčasne s osobnými údajmi.
 2. V súlade s tým ďalej Všeobecné nariadenie rozvíja a posilňuje práva ľudí dotknutých spracovaním, a to v oboch zložkách: mať (získavať) informácie o tom, ktoré ich údaje sú spracovávané a prečo, a domáhať sa dodržiavania pravidiel, vrátane nápravy stavu. GDPR kladie systematicky dôraz na presadzovanie práv ľudí a povinností správcov (zodpovedných za spracovanie).

 

1 Úvodné ustanovenie

Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

1.1 Prevádzkovateľ

 1. Obchodná firma Lavatronic s.r.o., IČO 05633044, so sídlom Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiela C vložke 267924
 2. Webová aplikácia www.vzdusin.cz, www.olimpia-splendid.cz
 3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2018
 4. Prevádzkovateľ prevádzkuje vyššie uvedenú Webovú aplikáciu. V rámci Webovej aplikácie sú Prevádzkovateľom spracovávané Osobné údaje uvedené v bode 3.2 na účel/účely uvedené nižšie v bode 3.3.

 1.2 Platnosť uvedených Údajov a aktivít.

V Zásadách sú označené platné a neplatné vyjadrenia. Vyjadrenia sú štruktúrované do nečíslovaných zoznamov.

1.3 Správca

 1. Správca je osoba, ktorá dáta spravuje, maže, zabudne, upravuje, prenesie, zaisťuje mazanie dát zo všetkých záloh

                Meno: Petr Myšák, Emailová adresa: [email protected]

 1. Prevádzkovateľ ako správcu Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Subjektu (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

 

2 Súvisiace dokumenty

Uvedenie súvisiacich dokumentov.

Tieto Zásady dopĺňajú Obchodné podmienky, ktoré sú dostupné: https://www.vzdusin.cz/obchodni-podminky

 

3 Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

3.1 Subjekt

Subjektom je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú (ďalej len "Subjekt"). Subjekt nie je právnická osoba. Údaje vzťahujúce sa k právnickej osobe tak nie sú osobnými údajmi.

3.2 Osobnými údajmi sa rozumie

Pre potreby týchto Zásad sa Osobnými údajmi rozumie:

 • Email
 • Meno a priezvisko
 • Korešpondenčná fyzická adresa používateľa
 • Telefón
 • Informácie o nákupe (tovar, cena, množstvo, obsah košíka)
 • Po prihláseniu do systému evidujeme informácie o návšteve Subjektu určitej stránky a prehliadnutie obsahu Webovej aplikácie
 • IP adresa počítača či počítačovej siete
 • Informácie o používaniu stránok prihlásených užívateľov (URL, doba na stránke, a pod.)
 • Identifikačné číslo podnikajúcej fyzickej osoby a daňové identifikačné číslo podnikajúcej fyzickej osoby.

3.2.1 Citlivé údaje

Citlivé údaje nie sú spracovávané.

3.3 Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje subjektov sú používané na tieto účely (služby):

 • Obchodnú činnosť vybavenia objednávky e-shopu po dobu 5 rokov. Ak Subjekt neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a/alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa. Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje (okrem e-mailovej adresy a telefónneho čísla) ďalej spracovávané a uchovávané po dobu 5 rokov od roku nasledujúcom po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Subjektom.
 • Registrácia k: vybaveniu objednávky e-shopu, a to za účelom uzavretia zmluvy po dobu trvania zmluvného vzťahu.
 • Obchodné oznámenie, Newsletter - poslanie ponuky na tovar alebo službu a správ, ktoré vedú k predaju do doby odchodu subjektu z odberu obchodných oznámení. Uloženie Emailovej adresy a Mena je u spracovateľa Mailchimp na účely prípadného budúceho zasielania noviniek súvisiacich s vyhľadávanou službou a vyžiadanej obchodnej správy po dobu: než Subjekt požiada o výmaz. Osobné údaje budú spracovávané na účely marketingových a obchodných oznámení po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.
 • Skvalitnenie našich služieb a obsahu Webovej aplikácie (napr. pre návrh úpravy Webovej aplikácie) po dobu: 2 rokov
 • Na zasielanie informácií o zmenách na vašom registračnom účte, informácie o aktivitách, ktoré sa týkajú či nadväzujú na vašu aktivitu (napr. reakcia na váš komentár, informácie o zmene ceny sledovaného tovaru...) po dobu: 2 rokov.
 • Remarketing - zaradenie do remarketingového publika, spracovateľom Cookies je tretia strana, zvyčajne Google, Sklik, Facebook. Remarketing slúži na zobrazenie reklamného oznámenia návštevníkom webu po dobu: 30 dní,

3.4 Spracovatelia

Kto sú spracovatelia, ktoré používajú správcovia na spracovanie osobných údajov a firmy tretích strán).

 • Interná evidencia údajov v nástrojoch: informačný systém, administrácia e-shopu na adrese webovej aplikácie K vyššie uvedeným účelom.
 • Google LLC ( "spoločnosť Google") so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké k údajom: Cookie na účely remarketingu, ktorý umožňuje znovu osloviť Subjekty, ktoré už v minulosti navštívili Webovú. Reklamy sa im môžu zobrazovať, keď prechádzajú iné weby v Obsahovej sieti Google. Remarketing. Prevádzkovateľ využíva služby G Suite a Google Cloud Platform, ktorých prevádzka je v súlade s európskymi normami ochrany osobných údajov.
 • cz. IČO: 26168685, k akým údajom: Sklik je český PPC systém spoločnosti Seznam.cz, ktorý umožňuje zobrazovanie reklamy vo vyhľadávaní na Seznam.cz a na najnavštevovanejších weboch internetu. Návštevník prichádzajúci cez reklamu Sklik je potom rozoznaný vďaka uloženému záznamu v jeho počítači - súboru cookie s platnosťou 30 dní. Remarketing. Subjekt berie na vedomie, že môže dochádzať k ukladaniu cookies spoločnosti na jeho zariadenie.
 • Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia, USA k akým údajom: Ukladať Cookies, prispôsobovať a merať reklamy a vytvárať bezpečnejšie prostredie. Viac informácií https://www.facebook.com/policies/cookies/ Remarketing.
 • Heureka Shopping s.r.o., k akým údajom: Informácie o zakúpenom tovare, Email a účely: zaslania emailu so žiadosťou o hodnotenie nákupu. Emailový systém: Hromadné e-maily spoločnosť nerozosiela. Subjekt rozosiela iba e-maily súvisiace s vybavením objednávky a reklamácií.
 • Emailový systém tretej strany: Rocket Science Group, LLC v USA, prevádzkujúci službu MailChimp (http://mailchimp.com/legal/terms/) k údajom a na účely: zasielanie emailov.

3.5 Akceptácia / súhlas so spracovaním osobných údajov

Akceptáciu / súhlas so spracovaním osobných údajov vyjadrujú Subjekty týmito spôsobmi.

 • Súhlas sa vyjadruje samotným zadaním osobných údajov a ich odoslaním (tj. kliknutím na príslušné tlačidlo). Na stránke je informácia o spracovaní osobných údajov. Súhlas vyplýva z kontextu a procesu. Subjekt berie na vedomie, že odoslaním vyplneného registračného formulára začne spracovávanie Osobných údajov Prevádzkovateľom.
 • Prihlásením svojimi registračnými údajmi
 • Mám spätne dokázateľné všetky potrebné veci (súhlasy) pre občanov EÚ (kedy aktívne súhlasil s obchodným oznámením pod.). Ako evidované, že súhlas udelil: v databáze e-shopu

Ak Subjekt neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné Prevádzkovateľom poskytnúť služby uvedené v kapitole 3.3. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

3.6 Neosobné údaje

Pre prehľadnosť uvádzame neosobné údaje, ktoré evidujeme, tj. nie je potreba súhlas Subjektu.

 • Cookies nutné pre beh Webovej aplikácie
 • Anonymné návštevy stránok (napr. URL, prehliadač, geolokácia, operačný systém návštevníka)

3.7 Práva a povinnosti

 1. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovávaniu Osobných údajov.
 2. Subjekt musí Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje.
 3. Subjekt má právo svoj súhlas (v prípadoch, kde spracovanie Osobných údajov prebieha na základe súhlasu) so spracovaním poskytnutých Osobných údajov kedykoľvek odvolať na emailovej adrese Správca. Odvolanie súhlasu so spracovaním Osobných údajov však nie je možné v rozsahu a na účely plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľom. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie Osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (tj. hlavne, ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Subjekt má ďalej právo:

 1. prístup k Osobným údajom;
 2. na opravu poskytnutých Osobných údajov;
 3. na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
 4. na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
 5. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

V prípade, že by sa Subjekt domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 1. požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na emailovú adresu Správca
 2. namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na emailovú adresu Správca, aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Subjekt. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Subjekt právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Subjektu obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
 3. Ak požiada Subjekt o informáciu o rozsahu či spôsobe spracovania svojich Osobných údajov, je mu Prevádzkovateľ povinný túto informáciu odovzdať bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti Prevádzkovateľom na adrese Správca
 4. Ak Subjekt uplatní právo na prístup k Osobným údajom v elektronickej forme, Prevádzkovateľ mu požadované informácie poskytne aj v elektronickej podobe, ibaže Subjekt požiada o iný spôsob poskytovania informácií.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.
 6. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 4 Záverečné ustanovenie

 1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadi právnym poriadkom Českej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Subjektom a Prevádzkovateľom sú príslušné české súdy.
 2. Vo vzťahu k tejto Webovej aplikácii môžu byť Osobné údaje prenášané cez medzinárodné hranice k miestam, kde sa nachádzajú servery podporujúce Webové stránky.
 3. Subjekty, ktoré prostredníctvom registračného formulára poskytnú svoje Osobné údaje za účelom uzavretia zmluvy s Prevádzkovateľom či poskytnú súhlas so spracovaním Osobných údajov tak robia dobrovoľne, svojim menom a Prevádzkovateľ ich činnosť nijako neriadi.
 4. Znenie Zásad môže Prevádzkovateľ zmeniť či doplňovať. O každej takejto zmene Prevádzkovateľ informuje Subjekty e-mailom najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien.
 5. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom uvedenom v kapitole 1
Heureka
Hodnotenie zákazníkov
76 recenzií na Heureka.sk
Overený zákazník
01.06.2024

V inej recenzii si kolega kupujúci sťažoval na dvojdňový rozdiel v dostupnosti tovaru. Obchod má na stránkach okienko pre chat, napísal som dotaz, či je tovar skladom, odpovedali mi dokonca pred oficiálne otváracou dobou, že áno. Tovar som objednal, zaplatil cez internet a ešte ten deň popoludní vyzdvihol. Žiadny problém.