Obchodné podmienky

Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode Aerium.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) a kupujúceho (zákazníka). Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť Lavatronic s.r.o., IČO 4120241917, so sídlom Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, DIČ: CZ05633044 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiela C vložke 267924, ktorý je tiež predávajúcim (dodávateľom) z kúpnej zmluvy . 

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.).

Kupujúcim je potom osoba, ktorá je kupujúcou stranou predajnej zmluvy. Môže ním byť spotrebiteľ, teda každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná, alebo osoba, ktorá spotrebiteľom nie je (nespotrebiteľ).

Ak sa tieto obchodné podmienky vzťahujú na kupujúceho, platí, že sa nimi bude riadiť ako spotrebiteľ, tak aj nespotrebiteľ. Ak sa niektoré ustanovenie týchto podmienok výslovne týka spotrebiteľa, vzťahuje sa takéto ustanovenie iba na spotrebiteľov, a nie na nespotrebiteľov.

Informácie o ochrane osobných údajov sú na adrese https://www.vzdusin.cz/ochrana-osobnich-udaju

Informácie pre spotrebiteľov

Predávajúci týmto informuje spotrebiteľa o tom, že

 1. náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíši od sadzby operátora kupujúceho v prípade internetového, resp. telefonického pripojenia, a kupujúci je hradí sám
 2. požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím tovaru kupujúcim, a to v prípade, že bola platba vopred v objednávke urobenej kupujúcim zaškrtnutá (uvedená)
 3. informácie o možnostiach a okolnostiach odstúpenia od zmluvy sú uvedené nižšie v týchto podmienkach
 4. spotrebiteľ má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo
 5. prípadné spory medzi predávajúcim - kupujúcim spotrebiteľ rieši v rámci mimosúdneho riešenia sporu Česká obchodná inšpekcia. Odkaz na platformu riešenia sporov je tu.
 6. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane DPH.

Kúpna zmluva

 1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká, a prijatím objednávky kupujúceho - spotrebiteľa dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Za prípadné chyby pri prenose dát dodávateľ nenesie zodpovednosť. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 2. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku".
 3. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
 4. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
 5. Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdŕžal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.
 6. Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, a nastane tak nemožnosť plnenia, informuje o tom bezodkladne Kupujúceho. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo jeho adresu.
 7. V prípade, že je s kúpou tovaru poskytnutý kupujúcemu darček, je s uzatvorením kúpnej zmluvy súčasne uzatvorená darovacia zmluva na darček, keď predávajúci je v takom prípade darcom a kupujúci obdarovaným. Na darovaciu zmluvu sa nevzťahujú ustanovenia o ochrane spotrebiteľa pri kúpe tovaru. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká zmluva kúpna a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy ČR.
 8. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 9. Zľavy a darčeky zadarmo platí počas trvania marketingovej akcie alebo do vypredania zásob.
 10. Bezplatne servis bez starostí platí po dobu trvania záruky v uvedených prípadoch akcie.
 11. Lehota na prevzatie daňového dokladu alebo záručného listu je 14 dní od prijatia tovaru. Spôsob prevzatia je elektronicky e-mailom alebo tlačenou formou spolu s tovarom.

Práva z chybného plnenia a reklamácia

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka).
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,
  • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
  • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
  • vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzora alebo predlohy,
  • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 3. Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez chýb, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale ak sa chyba týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, najmä ak možno chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti, má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.
 4. Odporúčaný postup vybavenia reklamácie:
  • Kontaktujte nás e-mailom, telefonicky alebo na adrese prevádzky.
  • Podľa druhov tovaru rozhodneme o spôsobe vybavenia reklamácie - autorizovaný servis, zvoz alebo odoslanie tovaru od zákazníka.
  • Kupujúci s Predávajúcim vyplní formulár prijatie reklamácie https://vzdusin.cz/prijeti_reklamace.docx.
  • Predávajúci potvrdí kupujúcemu telefonicky alebo e-mailom kedy právo uplatnil, ako to aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.
  • Štandardná doba na vybavenia reklamácie je 30 dní.
  • Spotrebiteľ bude informovaný o vybavení reklamácie e-mailom alebo telefonicky.
 5. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.
 6. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo ak kupujúci chybu sám spôsobil.
 7. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.
 8. Kupujúci sa má právo poslať reklamovaný tovar na adresu servisných miest alebo na adresu Predávajúceho Vzdusin.cz, Areál Stazap C1/24, Tiskařská 12, 108 00 Praha 10 - Malešice.
 9. V prípade uznanej reklamácie hradí dopravu predávajúci. V prípade neuznanej reklamácie hradí dopravu Kupujúci.

4. Doprava a platba

Tovar zasielame nasledujúcimi prepravcami.

Niektoré zásielky (v závislosti na rozmeroch a hmotnosti) je možné doručiť na výdajné miesta spoločností Zásilkovna a GLS Point.

Pri nákupe nad 150 € je doprava zadarmo. 

 

Prepravná služba Základná cena Príplatok za platbu dobierkou Doba dodania
Kuriér GLS 6 € 1 € 1-2 dni
Kuriér UPS 8 € 1 € 1-2 dni
Zásilkovna 4 € 1 € 1-2 dni

 

Viac informácií nájdete v sekcii doprava a platba.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní, ktorá beží, ak ide o
  • kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
  • zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo
  • zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru;
  • Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.
 2. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:
  • poskytovaní služieb, ktoré predávajúci splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  • dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  • dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu;
  • dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
  • oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov;
  • dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (najmä sa jedná o filtre prístrojov);
  • dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  • ak bol nákup urobený fyzickou osobou podnikajúcou alebo právnickou osobou.
 3. Ak spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu došlo oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od neho dostal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil pre pôvodnú transakciu, pokiaľ výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade tým spotrebiteľ neznáša ďalšie náklady.
 4. V prípade Kúpnej zmluvy, v ktorej predávajúci neponúka, že pri odstúpení od zmluvy vyzdvihne tovar, bude platba vrátená spotrebiteľovi až po obdŕžaní vráteného tovaru alebo po preukázaní, že spotrebiteľ tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.
 5. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, musí spotrebiteľ zaslať späť alebo ho odovzdať na adrese Areál Stazap C1/24, Tiskařská 12, 108 00 Praha 10 - Malešice, pre Českú republiku. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný predávajúcemu späť pred uplynutím 14 dní.
 6. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť tiež vzorový formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy https://www.vzdusin.cz/odstoupeni-od-smlouvy.pdf poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@aerium.sk.
 7. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru, a, ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy predstavujúcej dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal, ak kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 8. Tovar spotrebiteľ vráti pokiaľ možno úplný, tj. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Náklady na dopravu tovaru späť predávajúcemu hradí spotrebiteľ sám. Možnosť spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní v zásade zodpovedá klasickému predvedeniu tovaru v obchode (kamennej prevádzkarni). Nejedná sa o bezplatnú požičovňu na dobu 14 dní.
 9. Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, a to bez ohľadu na svoje zavinenie alebo na skutočnosť, že poškodenie spôsobila tretia osoba alebo udalosť . Poškodenie alebo iné zníženie hodnoty tovaru je predávajúci oprávnený jednostranne započítať oproti vráteným finančným prostriedkom spotrebiteľovi, teda vrátiť sumu zníženú o sumu zodpovedajúcu poškodeniu tovaru.
 10. Všetky prístroje možno zapnúť aj bez rozbalenia a použitia filtrov. Výmena je nutná z hygienických dôvodov. Cena výmeny vždy podľa aktuálneho cenníka jednotlivých filtrov, pozri https://www.aerium.sk/nahradne-filtre-a-prislusenstvo

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Ochrana osobných údajov kupujúcich

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Spätný odber vyslúžilých elektrozariadení

Zakladáme si na ohľaduplnom správaniu voči životnému prostrediu, a preto vám prinášame možnosti, ako jednoducho a bezplatne odovzdať svoje vyslúžilé elektrozariadení. Spotrebiteľ má v systéme nakladania s elektrospotrebičmi zásadnú úlohu. On je tým, kto sa rozhoduje, čo urobí so starým spotrebičom. Starý a nepotrebný elektrospotrebič nepatrí do kontajnerov na komunálny odpad. Spotrebiteľ musí byť informovaný symbolmi nižšie, že príslušný elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Sú tak označené všetky nové elektrozariadení. Symbol môže byť uvedený priamo na zariadení, na jeho obale alebo v návode na použitie alebo v záručnom liste.

Ako sa zbaviť starého spotrebiča?

 1. prostredníctvom verejne dostupnej zbernej siete spoločnosti REMA Systém, ktorá je určená pre spätný odber, pozri https://www.rema.cloud/sberna-mista
 2. prostredníctvom verejne dostupnej zbernej siete, ktorá je určená pre spätný odber, pozri https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
 3. v prípade batérií je možné objednať do domácnosti zbernú nádobu - FamilyBox, plnú nádobu potom expedovať skrze službu re:Balík
 4. v prípade množstva do 20 kg je možné využiť službu re:Balík
 5. v prípade množsta nad 20 kg a viac je možné využiť službu BUĎ LENIVÝ
 6. v mieste predaja na adrese kamennej predajne Vzdusin.cz

Prečo recyklovať?

Elektrozariadení obsahuje mnoho recyklovateľných materiálov, ako sú napríklad kovy, plasty, sklo. Súčasťou spotrebičov sú aj veľmi nebezpečné látky na životné prostredie a zdravie človeka, a to najmä ortuť, olovo a kadmium.

Odovzdaním elektrozariadenia na miesto spätného odberu tak najmä vďaka recyklácii materiálu šetríme primárne zdroje surovín a zároveň chránime naše životné prostredie pred prípadným neodborným nakladaním.

Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.aerium.sk/obchodne-podmienky.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

V Prahe 12.2.2020

Heureka
Hodnotenie zákazníkov
16 recenzií na Heureka.sk
Celková spokojnosť

27.09.2021
Overený zákazník
100 %

Platil som prevodom. V potvrdzovacom mailu boli uvedené všetky potrebné údaje, okrem variabilného symbolu. Teda on tam bol. Zazrel som, že v liste bola priložená faktúra. To som nečakal, pretože list dorazil takmer okamžite po objednaniu. Inými slovami, bolo by super málinko vylepšiť text zasielaného potvrdenia. Spomenúť variabilný symbol a priloženou faktrúru. Potom bude všetko perfektné :-)